Το Νέο Σχολείο

Το Νέο Σχολείο

Μια επανάσταση συμβαίνει στο χώρο της εκπαίδευσης. Βρισκόμαστε μπροστά στην ανακάλυψη του Νέου Σχολείου.

null

Αυτή η επανάσταση πυροδοτείται εν μέρει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την παγκοσμιοποίηση και την τοπική διαφορετικότητα. Είναι επίσης αποτέλεσμα της παρουσίας μιας νέας γενιάς μαθητών – της γενιάς που τα μέλη της λειτουργούν ως δρώντα πρόσωπα. Αυτοί οι μαθητές έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και ευαισθησίες από τους μαθητές του πρόσφατου παρελθόντος λόγω της όλο και αυξανόμενης προσδοκίας να είναι συμμέτοχοι στην ίδια τους τη μάθηση και όχι παθητικά υποκείμενα που αφομοιώνουν επίσημες και γενικές γνώσεις. Αυτές οι δυνάμεις προμηνύουν μια ουσιαστική και καθοριστική αλλαγή στις ανθρώπινες σχέσεις της μάθησης και στους οργανισμούς που αυτές παραδοσιακά λαμβάνουν χώρα.

Το ερευνητικό πρόγραμμα Μάθηση μέσω Σχεδιασμού χρησιμοποιεί τα νέα κοινωνικά μέσα και μια διαφοροποιημένη και συνεκτική παιδαγωγική προσέγγιση που στηρίζεται στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών, ώστε να αναπτύσσονται δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης που είναι πιο σχετικά με τις μεταβολές που συμβαίνουν στην εποχή μας. Το πρόγραμμα βασίζεται στην ερευνητική εργασία των Πολυγραμματισμών και στην ανάλυση των εκπαιδευτικών αλλαγών όπως περιγράφονται στη Νέα Mάθηση.

Το πρόγραμμα προβλέπει έναν μετασχηματισμό στα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτικών που ζουν στο Νέο Σχολείο:

Ο Νέος Εκπαιδευόμενος:

 • Ασχολείται ενεργά και με αποφασιστικό τρόπο με τη μάθησή του. Η πιο αποτελεσματική μάθηση είναι η μάθηση που εμπλέκει ενεργά τα δρώντα πρόσωπα.
 • Έχει την αίσθηση του ανήκειν στη διαδικασία της μάθησής του, και εμπλέκει σε αυτήν την ταυτότητα, την υποκειμενικότητα και την ιδιότητά του ως συντελεστή στη διαδικασία μάθησης.
 • Φέρνει την εμπειρία, τα ενδιαφέροντα του και την άποψή του στο γνωστικό θέμα που συζητείται.
 • Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη μάθηση του μέσα σ’ ένα πλαίσιο αυτονομίας και αυτο-ελέγχου.
 • Είναι παραγωγός της γνώσης, με βάση ένα ευρύ φάσμα διαθέσιμων γνωστικών πόρων.
 • Εργάζεται αποτελεσματικά σε ζευγάρια ή σε ομάδες με πρότζεκτ συνεργατικής μάθησης, και δημιουργεί γνώση, την οποία μοιράζεται και με συνομηλίκους.
 • Εξακολουθεί να μαθαίνει πέρα από την τάξη, χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μαθαίνει οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή – το φαινόμενο της πανταχού παρούσας μάθησης.
 • Δημιουργεί με άνεση πολυτροπικούς και ψηφιακούς χώρους γνώσης, με τη επεξεργασία και αξιοποίηση κειμένων, εικόνων, διαγραμμάτων, βίντεο, ήχων, βάσεων δεδομένων, άμεσων μηνυμάτων, κλπ.
 • Αυτο-αξιολογεί με κριτικό τρόπο και αναστοχάζεται τη μάθησή του.
 • Χρησιμοποιεί και δίνει ανατροφοδότηση σε καταστάσεις αλληλεπιδράσεις που στηρίζονται σε μέσα «κοινωνικής δικτύωσης». Η μάθηση σε διαδικασίες ανάδρασης και ανατροφοδότησης εμπλέκει ομάδες ομηλίκων και συμμαθητών, γονείς, εμπειρογνώμονες και προσκεκλημένους κριτές – όσο και εκπαιδευτικούς.
 • Επιδίδεται σε εντατική οριζόντια επικοινωνία και συνεργατική μάθηση.
 • Είναι ένας παίκτης με αυτοπεποίθηση σε περιβάλλοντα όπου η νοημοσύνη είναι συλλογικό προϊόν – και όχι απλώς το άθροισμα των πραγμάτων που μπορεί να διατηρηθεί στον εγκέφαλο ενός ατόμου. Ο εκπαιδευόμενος έχει την ικανότητα να βρίσκει, να διαπραγματεύεται και να συνθέτει τις γνώσεις είτε σε διαδικασίες ομαδικής παραγωγής της νοημοσύνης είτε αναζητώντας μια ποικιλία ηλεκτρονικών πηγών γνώσεων.

Ο Νέος Εκπαιδευτικός:

null
 • Ελέγχει σε μεγαλύτερο βαθμό την επαγγελματική του ζωή, σχεδιάζοντας τις εμπειρίες μάθησης για τους εκπαιδευόμενους με βάση τους γενικούς στόχους μάθησης και τα πρότυπα/προδιαγραφές των προγραμμάτων σπουδών.
 • Είναι ένας συγκροτημένος σχεδιαστής μάθησης, και όχι (μόνο) ένας απλός διεκπεραιωτής προγραμμάτων σπουδών.
 • Είναι σε θέση να δίνει βαθμούς ελευθερίας επιτρέποντας στους μαθητές να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική τους μάθηση.
 • Ξέρει ότι το να είναι έγκυρος και έγκριτος επαγγελματίας δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι αυταρχικός.
 • Μπορεί να εμπλέκεται με άνεση σε απευθείας ηλεκτρονικό μαθησιακό σχεδιασμό και να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές πλατφόρμες διδασκαλίας, οι οποίες δεν είναι μόνο ένα βιβλίο ή μόνο ένα τετράδιο εργασίας του μαθητή.
 • Μπορεί και εργάζεται με άνεση με τους μαθητές σε νέους, πολυτροπικούς και ηλεκτρονικούς χώρους κοινωνικής δικτύωσης και μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας.
 • Έχει μια νέα επαγγελματική ταυτότητα, καθώς η διδασκαλία κινείται όλο και περισσότερο από την προφορική της διάσταση σε μια διάσταση κατά την οποία ο εκπαιδευτικός τεκμηριώνει τις παιδαγωγικές του επιλογές και μάλιστα ηλεκτρονικά.
 • Συνεργάζεται και με συλλογικό τρόπο μοιράζεται μαθησιακούς σχεδιασμούς ηλεκτρονικά, με την επαναχρησιμοποίηση και την προσαρμογή των σχεδίων μάθησης άλλων συναδέλφων του. Συντάσσει από κοινού σχέδια μάθησης σε ομάδες, αξιολογεί ομαδικά σχέδια μάθησης άλλων, αξιοποιεί την ομαδική διδασκαλία σε τάξεις που μπορεί μερικές φορές να είναι μικρότερες ή και μεγαλύτερες από το κανονικό -με άλλα λόγια, αναπτύσσει μια επαγγελματική κουλτούρα αμοιβαίας υποστήριξης και ανταλλαγής.
 • Ασχολείται περισσότερο με την τεκμηρίωση των βέλτιστων πρακτικών, ενώ δημιουργεί λιγότερη εργασία για τον εαυτό του μέσα από μια κουλτούρα διαμοιρασμού και οικοδόμησης μιας επαναχρησιμοποιήσιμης τράπεζας γνώσης.
 • Λαμβάνει υπόψη την ταυτότητα των εκπαιδευόμενων και αξιοποιεί τις δυναμικές συνέργειες και διαδικασίες μεταξύ των μαθητών που προωθούν την αποκλίνουσα γνώση.
 • Διαχειρίζεται ένα πολυδιάστατο μαθησιακό περιβάλλον, στο οποίο μπορεί ο κάθε μαθητής να μην είναι στην ίδια σελίδα την ίδια στιγμή.
 • Διαφοροποιεί την παιδαγωγική του, προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην μαθησιακή πολυμορφία/διαφορετικότητα των μαθητών.
 • Κατέχει ηγετική θέση σε μια δυναμική κοινότητα που παράγει γνώση.
 • Είναι επαγγελματίας-ερευνητής, ο οποίος κατασκευάζει και ερμηνεύει τα τεκμήρια των παιδαγωγικών εισροών σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα.
 • Δημιουργεί και υλοποιεί διαρκή διαμορφωτική αξιολόγηση «για τη μάθηση», και όχι μόνο τελική αξιολόγηση «της μάθησης» στο τέλος ενός προγράμματος.
 • Δημιουργεί και εφαρμόζει πρωτόκολλα αξιολόγησης για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των παιδαγωγικών μεθόδων και των προγραμμάτων.
 • Δημοσιευμένα Άρθρα:download

Προηγούμενη | | Επόμενο