Κοινότητα Παραγωγής Γνώσης

Κοινότητα Παραγωγής Γνώσης

Τι; Στο πλαίσιο της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού μια Κοινότητα Παραγωγής Γνώσης είναι ένα σχολείο που αποτελείται από μαθητές και εκπαιδευτικούς που επιδιώκουν ενεργά την βαθιά κατανόηση και από αυτή την κατανόηση παράγουν γνώση (σε αντίθεση με την απομνημόνευση και την κατανάλωση της γνώσης). Οι εκπαιδευτικοί σε Κοινότητα Παραγωγής Γνώσης διαδραματίζουν οργανικό ρόλο σε μια διαδικασία που περιλαμβάνει προσεκτικό και προμελετημένο σχεδιασμό της μάθησης χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα γνωστικών διαδικασιών και τεχνικών. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με τους μαθητές τους χρησιμοποιώντας μια παιδαγωγική μεταγλώσσα και είναι σαφείς και συγκεκριμένοι σχετικά με το σχεδιασμό και τους σκοπούς τους – ακούν και απαντούν στους μαθητές τους, κατανοούν τις ανάγκες τους και τους διαφορετικούς τρόπους μάθησής τους και τους ενθαρρύνουν να παράγουν δικές τους γνώσεις. Οι εκπαιδευτικοί σε μια Κοινότητα Παραγωγής Γνώσης εμπλέκονται σε συνεχή ανάλυση, αναστοχασμό και διάλογο με τους μαθητές, τους συναδέλφους και τους γονείς σχετικά με τη διδασκαλία τους, τις επιπτώσεις της και τις συνέπειες της.

Γιατί; Οι Κοινότητες Παραγωγής Γνώσης και οι άνθρωποι που τις δημιουργούν, τις καθιστούν βιώσιμες αλλά και υποστηρίζονται από αυτές θεωρούνται ως προαπαιτούμενο για μια ευφυή και δημιουργική ενασχόληση με το μέλλον. Οι ενεργητικές πρωτοβουλίες και απαντήσεις της κοινωνίας μας στις δυνατότητες και την περιπλοκότητα των καιρών μας εξαρτώνται από τα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις κοινότητες.


Γλωσσάρι || Επόμενο