Σαφής / Ρητός

Σαφής / Ρητός

Τι;Το να είναι κάποιος σαφής στο πλαίσιο της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού προϋποθέτει τη δυνατότητα πλήρους και ευκρινούς διατύπωσης – να μπορεί να δίνει ονόματα, να περιγράφει και να εξηγεί – είναι το τι, το πώς και το γιατί πίσω από την πρακτική της διδασκαλίας κάποιου και η σαφήνεια των παιδαγωγικών του επιλογών και πώς αυτές σχετίζονται με τους σκοπούς, τους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Το να είναι κάποιος σαφής σημαίνει την οικοδόμηση μιας ικανότητας του να γίνεται κατανοητός από τους μαθητές, τους συναδέλφους και τους γονείς. Το να είναι κάποιος σαφής σημαίνει το να έχει πρόσβαση σε μια επαγγελματική γλώσσα και να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί αυτή τη γλώσσα για να συμμετάσχει σε διάλογο με τους συναδέλφους του. Το να είναι κάποιος σαφής σημαίνει να είναι σε θέση να σχεδιάσει τη μάθηση, η οποία στη συνέχεια να μπορεί να μοιραστεί, να γίνει κατανοητή και να χρησιμοποιηθεί από άλλους εκπαιδευτικούς.

Γιατί;Το να είναι κάποιος σαφής αποτελεί προϋπόθεση για τον επαγγελματικό διάλογο και τη συζήτηση και για τις κοινότητες της πρακτικής που αυτά προωθούν. Στο πλαίσιο της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού το να μαθαίνει κανείς να είναι σαφής αποτελεί κλειδί για την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.


Γλωσσάρι || Επόμενο