Σύντομη Εκκίνηση

Ένας Οδηγός Σύντομης Εκκίνησης για τη Δημιουργία Ηλεκτρονικών Μαθησιακών Ενοτήτων

Αυτός είναι ένας σύντομος οδηγός για την δημιουργία διδακτικών ενοτήτων (ενοτήτων μάθησης) αξιοποιώντας το κοινωνικό λογισμικό Learning by Design. Ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Σύνδεση στο http://CGLearner.com – H εγγραφή είναι δωρεάν. Δημιουργήστε το προφίλ σας.
 2. Επιλέξτε την ετικέτα «Create Learning Element/Δημιουργία Μαθησιακής Ενότητας» και καταχωρείστε τις γενικές πληροφορίες για τη διδακτική σας ενότητα.
 3. Επιλέξτε την ετικέτα «Focus/Εστίαση»για να περιγράψετε τους μαθησιακούς σκοπούς/στόχους της ενότητας. Επίσης συνδεθείτε και επιλέξτε τον τύπο των πνευματικών σας δικαιωμάτων.
 4. Επιλέξτε την ετικέτα «Objectives/Στόχοι» και καθορίστε τους στόχους της Μαθησιακής Ενότητας, επιλέγοντας Βιωματικούς, Εννοιολογικούς, Αναλυτικούς και Εφαρμοσμένους στόχους. Επιλέξτε τουλάχιστον ένα στόχο από τις 4 κατηγορίες.
 5. Επιλέξτε την ετικέτα «Activities/Δραστηριότητες» για να δημιουργήσετε μια ακολουθία δραστηριοτήτων μάθησης, και ταξινομείστε την κάθε δραστηριότητα σε σχέση με τις 4 γνωστικές διαδικασίες που εμπλέκονται:

  Βιώνοντας το γνωστό: δραστηριότητες που αναδεικνύουν τις προσωπικές εμπειρίες των μαθητών και την προηγούμενη γνώση τους.

  Βιώνοντας το νέο: δραστηριότητες που εμβαπτίζουν τους μαθητές σε νέες εμπειρίες ή πληροφορίες.

  Εννοιολογώντας με ορολογία: δραστηριότητες που επιτρέπουν στους μαθητές να ομαδοποιούν και να ταξινομούν πράγματα, να αναπτύσσουν έννοιες και δίνουν τον ορισμό των όρων.

  Εννοιολογώντας με θεωρία: δραστηριότητες με τις οποίες οι μαθητές συνδέουν έννοιες μεταξύ τους προκειμένου να καταφύγουν σε γενικεύσεις ή για να χαρτογραφούν τις διασυνδέσεις μεταξύ των εννοιών.

  Αναλύοντας λειτουργικά: δραστηριότητες που διερευνούν τα αίτια, τα αποτελέσματα, τις σχέσεις και τις λειτουργίες των εννοιών.

  Αναλύοντας κριτικά: δραστηριότητες που διερευνούν τα κίνητρα, τους σκοπούς και τα ενδιαφέροντα.

  Εφαρμόζοντας κατάλληλα: δραστηριότητες που απαιτούν την εφαρμογή των γνώσεων σε πραγματικά προβλήματα και πραγματικές καταστάσεις.

  Εφαρμόζοντας δημιουργικά: δραστηριότητες που απαιτούν τη μεταφορά των γνώσεων σε νέες καταστάσεις και σε διαφορετικά πλαίσια.

 6. Επιλέξτε την ετικέτα «Assessment/Αξιολόγηση» για να περιγράψετε τον τρόπο που θα αξιολογηθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα.
 7. Επιλέξτε την ετικέτα «Pathways/Προσανατολισμοί» για να προτείνετε άλλες Μαθησιακές ενότητες ή περεταίρω μελέτη και δραστηριότητες.
 8. Δημοσιεύστε τη Μαθησιακή σας Ενότητα στο διαδίκτυο, ή δημιουργήστε ένα PDF, το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί.

 


Προηγούμενο || Επόμενο