Γραμματισμοί


Η ελληνική έκδοση των Γραμματισμών: μια Παιδαγωγική Διαφοροποιημένου Σχεδιασμού και Πολυτροπικών Νοηματοδοτήσεων παραμένει μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στην παιδαγωγική του γραμματισμού στο πλαίσιο του σύγχρονου περιβάλλοντος των νέων
μέσων.

Η ελληνική έκδοση δεν εστιάζει μόνο στην ανάγνωση και στη γραφή, αλλά και σε άλλους κώδικες επικοινωνίας, όπως η προφορική, η οπτική, η ακουστική, η χειρονομιακή, η απτική και η χωροαντιληπτική επικοινωνία. Η παρούσα έκδοση καλύπτει εκτενέστερα τα θέματα της γραμματικής, της φωνητικής και της ορθογραφίας, ενώ περιλαμβάνει και μια ολοκληρωμένη πραγμάτευση θεμάτων όπως οι Πολυγραμματισμοί και ο κριτικός γραμματισμός. Στόχοι της ελληνικής έκδοσης είναι η ενίσχυση της συζήτησης για τους γραμματισμούς στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα και η ενδυνάμωση της σχετικής
έρευνας για τις παιδαγωγικές πρακτικές γραμματισμού. Τέλος, ευελπιστούμε ότι το βιβλίο αυτό θα αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για τους εκπαιδευτικούς σε Ελλάδα, Κύπρο και στην ελληνική διασπορά.

Σε όλα τα κεφάλαια έχουν αντληθεί στοιχεία από το ισχύον πρόγραμμα σπουδών της Ελλάδας, όπως τα πρότυπα επίτευξης στόχων και οι πτυχές του προγράμματος που αφορούν τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και τον γραμματισμό, καθώς και από τα Διαπολιτειακά Βασικά Πρότυπα Μάθησης (Common Core Standards) των ΗΠΑ. Επιπλέον, αναλύονται τα πρότυπα και οι τεχνικές αξιολόγησης των γραμματισμών. Η Δημιουργία
γραπτού νοήματος» εξετάζεται αναλυτικότερα σε δύο ξεχωριστά κεφάλαια, που καλύπτουν τόσο την ανάγνωση, όσο και τη γραφή.

Ορισμένα από τα νέα χαρακτηριστικά της παρούσας έκδοσης είναι τα εξής:
• έχουν ληφθεί υπόψη οι πιο πρόσφατες αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών
• έχουν προστεθεί μαθησιακά αποτελέσματα σε κάθε κεφάλαιο
• έχουν εμπλουτιστεί οι πρακτικές δραστηριότητες στην τάξη
• έχουν περιληφθεί δραστηριότητες που συνδυάζονται με την ιστοσελίδα του βιβλίου στο διαδίκτυο
• έχει περιληφθεί η ελληνική συλλογή Μαθησιακών Ενοτήτων στο περιβάλλον του CGScholar. com

Βίντεο αλλά και πρόσθετες δραστηριότητες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του βιβλίου στο literacies.com, ενώ στους διδάσκοντες που επιλέγουν το βιβλίο για το μάθημά τους προσφέρονται από τις εκδόσεις Κριτική διαφάνειες με τα βασικά σημεία της ύλης, οι οποίες αποτελούν σημαντικό βοήθημα για τις διαλέξεις στο αμφιθέατρο.

Στο βιβλίο παρουσιάζονται εμπειρίες τόσο από τη σκοπιά των δασκάλων, όσο και από αυτήν των μαθητών και προσφέρουν μια σειρά από μεθόδους, τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν οι διδάσκοντες, για να αναπτύξουν τις ικανότητες των μαθητών τους στη γραφή, στην ανάγνωση και στην επικοινωνία. Το βιβλίο αυτό είναι ένα σύγχρονο
και πολύτιμο βοήθημα για τους εκπαιδευτικούς που προετοιμάζονται να διδάξουν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και για τους φοιτητές και άλλους μελετητές των γραμματισμών.Purchase from Common Ground || WorldCat


Next