Ο Εκπαιδευτικός-ως-Μαθητής

Ο Εκπαιδευτικός-ως-Μαθητής

Τι; Οι δίδυμες έννοιες του εκπαιδευτικού-ως-μαθητή και του εκπαιδευτικού -ως-ερευνητή είναι κεντρικής σημασίας για την πρακτική της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού – η πρακτική είναι το μέσο μέσω του οποίου εξαντλούνται η επαγγελματική επιμόρφωση και η έρευνα – πρακτική είναι κυριολεκτικά αυτό που μαθαίνει κανείς από και μέσω αυτή της διαδικασίας. Η Μάθηση μέσω Σχεδιασμού παρέχει μια επαγγελματική γλώσσα – έννοιες και ορολογία – και μια θεωρία της διδασκαλίας και της μάθησης που υποστηρίζει και παρέχει μια διαβαθμισμένη πνευματική βάση για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού-ως-μαθητή και του εκπαιδευτικού -ως-ερευνητή. Οι δύο ρόλοι είναι αλληλένδετοι και αλληλοεξαρτώμενοι, όπως οι δραστηριότητες με τις οποίες οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν για να συλλάβουν, να τεκμηριώσουν, να διατηρήσουν, να αναλύσουν, να συζητήσουν και να μοιραστούν την πρακτική τους και οι οποίες εξυπηρετούν τους σκοπούς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και έρευνας, παρέχοντας βαθιά επίγνωση για το πώς και γιατί μαθαίνουν οι μαθητές.

Όταν εξετάζουμε το ερώτημα «Ποιοι είναι οι μαθητές;» στη Μάθηση μέσω Σχεδιασμού, αντιλαμβανόμαστε ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές είναι ταυτόχρονα και οι δύο μαθητές και δάσκαλοι. Οι μαθητές διδάσκουν τους εκπαιδευτικούς τους, μέσω των απαντήσεων που παρέχουν στα σχέδια που δημιουργούν και εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί, και αμεσότερα, μέσω της μεταφοράς γνώσεων και τεχνογνωσίας που ο εκπαιδευτικός μπορεί να στερείται.

Το να είναι ο εκπαιδευτικός ερευνητής σημαίνει να:

  • συλλέγει, να αναστοχάζεται και να αναλύει τα «αντικείμενα» που έχουν δημιουργηθεί μέσω ή ως συνέπεια της πρακτικής του, όπως:
    • σχέδια διδασκαλίας, εικόνες, ήχοι και / ή μαγνητοσκοπήσεις των διεργασιών που εμπλέκει όταν σχεδιάζει και όταν διδάσκει.
    • δείγματα της εργασίας των μαθητών – αποδεικτικά στοιχεία για τις επιπτώσεις της διδασκαλίας του «πριν και μετά»
    • αντιδράσεις των μαθητών στη διδασκαλία του και τι σημαίνουν γι’ αυτόν οι απαντήσεις αυτές.
  • μοιράζεται και να συζητά με συναδέλφους του τις παρατηρήσεις, τα δεδομένα, τα αποδεικτικά στοιχεία και τις αναλύσεις: Τι σημαίνει όλο αυτό; Ποιες είναι οι συνέπειες, οι σημασίες και οι επιπτώσεις γι’ αυτόν, για τους μαθητές του και για το πώς συνδέεται και συνεργάζεται με τους συναδέλφους του;
  • Παρουσιάζει τα αποδεικτικά στοιχεία, τα ευρήματα και τα συμπεράσματά του στους συναδέλφους με συνεκτικούς και συνεργατικούς τρόπους.

Γιατί; Η πρακτική κάποιου εκπαιδευτικού και η πρακτική των συναδέλφων του, γίνεται ο κοινός τόπος για μάθηση και για έρευνα αυτής της πρακτικής, η οποία μεταβάλλεται σταθερά και επηρεάζεται από τη μάθηση και την έρευνα, καθώς και από τον επαγγελματικό διάλογο που προωθεί. Η διαδικασία του σχεδιασμού και της οριοθέτησης της μάθησης – από την πλευρά του εκπαιδευτικού – γίνεται μια βαθιά αναστοχαστική προσπάθεια που απαιτεί ώριμη σκέψη. Όταν υποστηρίζεται μια τέτοια διαδικασία μάθησης και έρευνας μέσα από μια κοινή παιδαγωγική γλώσσα και συνεργατική, συνδελφική και διαλογική εμπλοκή – οι εκπαιδευτικοί μιλάνε και μοιράζονται τις ιδέες από τις πρακτικές τους – αναφύεται στο σχολείο μια επαγγελματική κοινότητα μάθησης. Αυτή η κοινότητα είναι ευαισθητοποιημένη και συνεχώς ψάχνει για στοιχεία που τεκμηριώνουν τη μάθηση. Το να ανήκει κανείς σε μια τέτοια κοινότητα που εξελίσσεται και αναπτύσσεται, έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία μιας κουλτούρας επαγγελματισμού


Γλωσσάρι || Επόμενο