Γνωστικοί Στόχοι

Γνωστικοί Στόχοι

Τι; Οι Γνωστικοί Στόχοι είναι τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ή οι στόχοι μιας Μαθησιακής Ενότηταςπου προσδιορίζονται και ομαδοποιούνται ως προς τον αρχικό στόχο του κάθε σκοπού ή στόχου – έτσι ο εκπαιδευτικός προσδιορίζει τους Βιωματικούς, Εννοιολογικούς, Αναλυτικούς και Εφαρμοσμένους στόχους. Οι Γνωστικοί Στόχοι θα πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένοι με τις μαθησιακές δραστηριότητες-Γνωστικές Διαδικασίες,οι οποίες προλογίζουν και αντικαθρεπτίζουν, αλλά και αντικατοπτρίζονται στα Γνωστικά Αποτελέσματα που είναι σχεδιασμένα για να δείχνουν την επίτευξη των Γνωστικών Στόχων.

Γιατί; Ο σαφής προσδιορισμός των Γνωστικών Στόχων σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός είναι σαφής σχετικά με το σκοπό τους. Οι Γνωστικοί Στόχοι εξυπηρετούν στο να προσανατολίζουν τη διαδικασία σχεδιασμού που έπεται – αν μια δραστηριότητα-Γνωστική Διαδικασία δεν εξυπηρετεί κάποιο στόχο, αν διευκολύνει την επίτευξη ενός στόχου τότε ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εξετάσει την αναγκαιότητά της. Η ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να προσδιορίσουν το επίκεντρο των στόχων τους – βιωματικοί, εννοιολογικοί, αναλυτικοί ή εφαρμοσμένοι- δημιουργεί τη βάση για πιο πολύπλοκους προβληματισμούς που αφορούν τη σκοπιμότητα ή τη σπουδαιότητα των στόχων τους.


Γλωσσάρι || Επόμενο