Experiencing the New

Βιώνοντας το νέο

1.Εμπειρίες Γραμματισμού: Δραστηριότητες Πρόσληψης

Ο εκπαιδευτικός ή άλλοι εκπαιδευόμενοι εισάγουν ένα γραπτό κείμενο που είναι άγνωστο ή «δύσκολο»- αλλά κατά το ήμισυ τουλάχιστον κατανοητό.

2 Εμπειρίες Πολυγραμματισμών: Δραστηριότητες Πρόσληψης

Ο εκπαιδευτικός ή οι άλλοι εκπαιδευόμενοι εισάγονται σε ένα πολυτροπικό κείμενο που είναι άγνωστο και περιλαμβάνει μια εικόνα, βίντεο, παιχνίδια, ηχητικές εγγραφές ή αντικείμενα.

Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε μια τροποποιημένη έκδοση της μεθόδου της «αμοιβαίας διδασκαλίας» ως εξής:

 • Περιγράψτε: Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του πολυτροπικού κειμένου; Ποια είναι αυτά που ξεχωρίζουν ως κύρια σημεία του;
 • Εξετάστε: Ποια σημεία δεν είναι και τόσο προφανή ή φέρνουν σύγχυση;
 • Αντιληφθείτε: Πώς μπορούμε να καταλάβουμε το νόημα των σημείων που δεν είναι και τόσο προφανές;
 • Συμπεράνετε: Τι πιστεύετε ότι εννοεί ο δημιουργός;

Σε ένα ομαδικό μαθησιακό πλαίσιο, τα διάφορα μέλη της ομάδας θα μπορούσαν να έχουν διαφορετικούς ρόλους: π.χ. κάποιος που κάνει την περιγραφή, την εξέταση, κάποιος που αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει και κάποιος που συμπεραίνει.

Θα μπορούσατε επίσης να χρησιμοποιήσετε την τεχνική των σημειώσεων και για οπτικά κείμενα – κυκλώνοντας μέρη των εικόνων, κάνοντας υπότιτλους και λεζάντες.

3.Αμοιβαία Μέθοδος Διδασκαλίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αμοιβαία μέθοδο διδασκαλίας για να επεξεργαστείτε ένα νέο κείμενο, σταματώντας κατά καιρούς στο κείμενο για:

 • Σύνοψη: Ποια είναι τα βασικά σημεία του κειμένου
 • Ερώτηση: Ποια είναι τα σημεία του κειμένου που δεν έχουν νόημα; Τι είναι μπερδεμένο ή ασαφές;
 • Διευκρίνιση: Πώς μπορούμε να καταλάβουμε την έννοια των δυσνόητων μερών του κειμένου; Τι πρέπει να γνωρίζουμε ακόμη για να επεξεργαστούμε το βαθύτερο νόημα του κειμένου;
 • Πρόβλεψη: Πώς θα συνεχίσει το κείμενο; Ή τι πιστεύετε ότι ο συγγραφέας θέλει να βγάλουμε από το κείμενο (όπως το τέλος του κειμένου);

Σε ένα ομαδικό μαθησιακό πλαίσιο, τα διάφορα μέλη της ομάδας μπορούν να έχουν διαφορετικούς ρόλους: π.χ. αυτός που κάνει την περίληψη, αυτός που κάνει τις ερωτήσεις, αυτός που κάνει τις διευκρινίσεις και αυτός που κάνει τις προβλέψεις.

4.Συνοψίζοντας

Η παραδοσιακή τεχνική της σύνοψης παραμένει ένας καλός τρόπος για να προσεγγίσουμε ένα νέο γραπτό κείμενο.

 • Σχέδιο: Δημιουργία πίνακα περιεχομένων, ή ένα περίγραμμα με κύρια σημεία, ή ένα χάρτη για ένα δικτυακό τόπο.
 • Λέξεις-κλειδιά: Υπογράμμιση των κύριων λέξεων ή φράσεων στο κείμενο.
 • Κύριες Ιδέες: Δημιουργήστε μια περίληψη, ή μια περίληψη μιας παραγράφου για το κείμενο.
 • Σημειώσεις: Γράψτε τα κύρια σημεία του κειμένου με τη σειρά που εμφανίζονται. Χρησιμοποιήστε υπότιτλους για να καταστεί η συνολική δομή του κειμένου σαφής. Γράψτε ολόκληρα τμήματα του κειμένου σε μια λέξη, μια φράση ή μια σύντομη πρόταση. Ή γράψτε έναν υπότιτλο για κάθε παράγραφο. Ή χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο καταγραφής των σημειώσεων όταν ακούτε ένα αναγνωσμένο κείμενο.
 • Περίγραμμα: Χρησιμοποιείστε την εντολή outline στο Word, στο PowerPoint ή στο PDF ή σε μια δομή αρχείων στον υπολογιστή σας, ώστε να δημιουργηθεί ένας χάρτης των αρχείων αυτών.

5.Πλαίσια

Αναλύστε ένα κείμενο χρησιμοποιώντας ένα ‘πλαίσιο’ σύμφωνα με το είδος του λόγου:

 • Αφήγηση: προσανατολισμός (χαρακτήρες, πλαίσιο, ξεκινώντας ένα γεγονός), πλοκή (κάτι ενδιαφέρον ή ένα γεγονός που προκαλεί έκπληξη, ένα ή περισσότερα επεισόδια), κατάληξη (πώς τελειώνει η ιστορία).
 • Έκθεση γενικό θέμα (σε ποια κατηγορία ανήκει κάτι;), περιγραφή μιας πτυχής σε μια χρονική στιγμή ή μιας πτυχής ενός θέματος σε μια εποχή (πώς μοιάζει, τι κάνει, ποιες συνήθειες, τι παραδείγματα κλπ.wink, συμπεράσματα.

6.Σε Άγνωστες Περιοχές

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους που περιγράφονται στην ενότητα «Βιώνοντας το Γνωστός» για να μετακινηθείτε σε άγνωστες περιοχές (νέα πεδία γνώσης, νέες θέσεις, νέες ομάδες ατόμων). Κάθε μία από αυτές είναι εξίσου πολύτιμη ως ένα είδος εμπειρίας γνωστής ή άγνωστης:

 • Ένα Ντοκιμαντέρ Εικόνας
 • Μια Ιστορία Ειδήσεων
 • Μια Συνέντευξη (βίντεο ή ήχου)
 • Μια Έρευνα
 • Μια Παρατήρηση
 • Ένα Ταξίδι Γνώσης

7. Παρατήρηση

Νατουραλιστική Παρατήρηση: Παρακολουθήστε και καταγράψτε τη συμπεριφορά χωρίς να πείτε τίποτα ή χωρίς να παρεμβαίνετε στη δράση. Καταγράψτε το τι συμβαίνει σε ένα φύλλο παρατήρησης.

Συμμετοχική Παρατήρηση: Καταγράψτε γεγονότα και συμπεριφορές σε μία ομάδα ή ένα σύνολο δραστηριοτήτων, στις οποίες συμμετέχετε και εσείς.

Δράση/Φαινόμενο που παρατηρήθηκε Ανάλυση του φαινομένου
Φαινόμενο 1:
Φαινόμενο 2:

8.Σκέψου-Συζήτησε σε Ζευγάρια-Μοιράσου

Προσπαθήστε να αντιμετωπίσετε μια νέα ερώτηση ή πρόβλημα με σιωπηρή σκέψη, με σύγκριση, ή με την απόπειρα ενός άλλου μαθητή να απαντήσει στο ίδιο ερώτημα και μοιραστείτε αυτό το διάλογο με τους άλλους μαθητές.

 • Σκεφτείτε: Πάρτε μερικά λεπτά για να σκεφτείτε σιωπηρά σχετικά με μια νέα ιδέα ή μια δύσκολη ερώτηση. Κάντε νοητές ή γραπτές σημειώσεις.
 • Ζεύγος: Συζήτησε για τις σκέψεις σας με ένα συμμαθητή σας σε ζευγάρια. Συγκρίνετε τις σημειώσεις σας: Ποιες ιδέες είναι πιο πρωτότυπες, πιο πειστικές και πιο ακριβείς;
 • Μοιραστείτε: Παρουσιάστε τις καλύτερες ιδέες του ζευγαριού στην ομάδα ή την τάξη.

9.Συνεργατική Μάθηση

Χρησιμοποιήστε την τεχνική του παζλ για την εισαγωγή των μαθητών σε ένα νέο σώμα γνώσης. Κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να μελετήσει και να παρουσιάσει ένα κομμάτι του παζλ:

 • Μέρος ενός πεδίου γνώσης: ένα μικρότερο θέμα ή αντικείμενο στο μεγαλύτερο θέμα.
 • Μια μέθοδο έρευνας: μια έρευνα, μια συνέντευξη, μια αναζήτηση σε βιβλιοθήκη, μια έρευνα στο Διαδίκτυο.
 • Η προοπτική: κάτι που συνδέει με την προηγούμενη γνώση ή τα ενδιαφέροντα ενός ατόμου.

Κάθε μαθητής εργάζεται σε ένα δικό του κομμάτι παζλ. Στη συνέχεια παρουσιάζει στην ομάδα τον τομέα της ειδικότητάς του, είτε προφορικώς είτε γραπτώς και ίσως και με την υποστήριξη εικόνας, βίντεο ή ήχου.

Ο εκπαιδευτικός είτε παράγει μια ενοποιημένη έκθεση των διαφόρων εργασιών των μαθητών, ή ζητά από τον κάθε μαθητή να εκπονήσει έκθεση που να καλύπτει όλο το εύρος των θεμάτων με τη χρήση των διαθέσιμων πόρων που παράγονται από το σύνολο της ομάδας.

10.Εσωτερικός Μονόλογος ‘Εν Κινήσει’ – Αναστοχασμός Νέων Εμπειριών

Καταγράψτε τις εντυπώσεις σας από ένα νέο ή άγνωστο μέρος με τη σειρά με την οποία «ταξιδεύετε» μέσα σε αυτή τη νέα περιοχή – το νέο τόπο, την ομάδα ή τη νέα περιοχή μάθησης. Κρατήστε ένα ημερολόγιο ή ένα ιστολόγιο, πάρτε φωτογραφίες … σημειώστε αυτό που φαίνεται ασυνήθιστο, παράξενο ή δυσνόητο.


Προηγούμενη || Οι Γνωστικές Διαδικασίες || Επόμενο