Βιβλιογραφικές Αναφορές

Βιβλιογραφικές Αναφορές

Burrows, Peter. 2010. "Addressing Diversity in an Early Years Mathematics Unit: A Matter of Design." e-Learning and Digital Media 7:293‑300. | download

Cope, Bill, Mary Kalantzis and Colin Lankshear, ‘A Contemporary Project: An Interview by Colin Lankshear’, e-Learning, Vol.2, No.2., 2005, pp. 192-207. | download

Cloonan, Anne. 2010. "Technologies in Literacy Learning: A Case Study." e-Learning and Digital Media 7:248-257. | download

Kalantzis, Mary, 2006, ‘Changing Subjectivities, New Learning’, Pedagogies: An International Journal, Vol. 1, No.1, pp.7-12. | download

Kalantzis, Mary, ‘Elements of a Science of Education’, The Australian Educational Researcher, Vol.33, No.2, 2006, pp.15-42. | download

Kalantzis, Mary and Bill Cope, ‘Designs for Learning’, e-Learning, Vol.1, No.1, 2004, pp.38-92. | download

—, The Learning by Design Guide, Common Ground, Melbourne, 2006. | link

—. 2010. "Introduction: Learning by Design." e-Learning and Digital Media 7:198. | download

—. 2010b. "The Teacher as Designer: Pedagogy in the New Media Age." e-Learning and Digital Media 7:200-222. | download

—. 2012. New Learning: Elements of a Science of Education. Cambridge UK: Cambridge University Press.

Kalantzis, Mary, Bill Cope, and the Learning by Design Project Group, Learning by Design, Victorian Schools Innovation Commission, Melbourne, 2005. | link

Mills, Kathy A. 2010. "What Learners 'Know' through Digital Media Production: Learning by Design." e-Learning and Digital Media 7:223. | download

Morgan, Leslie. 2010. "Teacher Professional Transformation Using Learning by Design: A Case Study." e-Learning and Digital Media 7:280. | download

Neville, Mary, Teaching Multimodal Literacy Using the Learning by Design Approach to Pedagogy: Case Studies from Selected Queensland Schools, Common Ground, Melbourne, 2008 | link

Neville, Mary. 2010. "Meaning Making Using New Media: Learning by Design Case Studies." e-Learning and Digital Media 7:237. | download

Pandian, Ambigapathy and Shanthi Balraj. 2010. "Driving the Agenda of Learning by Design in Science Literacy in Malaysia." e-Learning and Digital Media 7:301–316. | download

van Haren, Rita. 2010. "Engaging Learner Diversity through Learning by Design." e-Learning and Digital Media 7:258-271. | download

Επίσης δείτε και

Όλες τις παρουσιάσεις στην Ημερίδα “Το νέο Σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών και η Πιλοτική Εφαρμογή του” στο http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php).

Αρβανίτη, Ε. 2011. "Μάθηση μέσω Σχεδιασμού: Μελέτη – Συγκεντρωτική Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής στην Ελλάδα (Report of the Learning by Design Implementation in Greece).Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αθήνα. | download

Kalantzis, Μ., Cope, Β. & Arvanitis, Ε. 2011. Ο Εκπαιδευτικός ως Σχεδιαστής: Η παιδαγωγική στην εποχή των νέων ψηφιακών μέσων. Στο Κ. Δ. Μαλαφάντης, Μ. Σακελλαρίου & Θ. Μπάκας (επιμ.), Πρακτικά ΙΓ' Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας. Αναλυτικά Προγράμματα και Σχολικά Εγχειρίδια: Ελληνική Πραγματικότητα και Διεθνής εμπειρία. Διάδραση. Αθήνα. σελ. 27-58. (Τόμος Α'). | download

Kalantzis, Μ., Cope, Β. & Arvanitis, Ε., 2010, ‘Towards a Teaching Εcology for Diversity, Belonging and Transformation’, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Intercultural Education as a Project for Social Transformation. Linking Theory and Practice. Towards Εquity and Social Justice, 16-18 Σεπτεμβρίου, Μάλτα. download


Προηγούμενη || Επόμενο