Η Διαφορετικότητα των Μαθητών

Η μάθηση είναι αποτελεσματική στο βαθμό κατά τον οποίο εμπλέκει τις διαφορετικές εκφάνσεις της ταυτότητας του μαθητή. Η ταυτότητα είναι βαθιά διαφοροποιημένη, σύνθετη και πολύπλευρη. Η διαφορετικότητα των μαθητών θα πρέπει να συνυπολογιστεί και να ληφθούν υπόψη, τόσο οι διαστάσεις της που αφορούν τις «μικτές δημογραφίες», όσο και τα πιο λεπτά και μεταβαλλόμενα «χαρακτηριστικά του βιόκοσμου» (lifeworld) των μαθητών.

Διαφορές Δεύτερου Βαθμού:

Μικτές Δημογραφίες

Διαφορές Πρώτου Βαθμού:

Χαρακτηριστικά Βιόκοσμου

Υλικές

Ταξικές: κοινωνική πρόσβαση στους πόρους,
απασχόληση και κοινωνική θέση

Τοπικές: Ιδιαιτερότητες: γειτονιές και περιοχές με
διαφοροποιημένους κοινωνικούς πόρους

Οικογένεια: οι σχέσεις της οικογενειακής
ζωής και της συγκατοίκησης

Σωματικές

Ηλικία: ανάπτυξη του παιδιού, οι φάσεις της
ζωής και η δυναμική της ομάδας

Φυλή: ιστορικές και κοινωνικές κατασκευές
που συνδέονται με ορατές διαφορές

Φύλο και σεξουαλικότητα: η σωματική πραγματικότητα
της αρρενωπότητας, της θηλυκότητας και οι ποικίλες σεξουαλικότητες

Φυσικές και Νοητικές Ικανότητες: το φάσμα των
σωματικών και γνωστικών ικανοτήτων

Συμβολικές

Γλώσσα: μαθητές πρώτης και δεύτερης γλώσσας,
διαλέκτων και κοινωνικής γλώσσας

Έθνος: εθνική, εθνοτική, αυτόχθονη και
διασπορική ταυτότητα

Έμφυλες: ταυτότητες βασισμένες στο φύλο και
τον σεξουαλικό προσανατολισμό orientation (Για περισσότερες πληροφορίες
με την έννοια, βλέπε στο Κεφάλαιο 5 του βιβλίου Νέα Μάθηση
)

Αφηγήσεις – για το παλιό given                                   

Εμπειρίες ζωής

Ταυτίσεις

 

Προσωπικότητα – ταυτότητα

Προδιαθέσεις

Ευαισθησίες

 

Συγγένειες – δεσμοί

Δίκτυα

Ενδιαφέροντα

Θέσεις

Αξίες

Κοσμοθεωρίες

 

Κατευθύνσεις – για το νέο

Επιστημολογικές

Μαθησιακές

Παρεκβατικές

Διαπροσωπικές

 

Η μάθηση, ωστόσο, δεν είναι απλά και μόνο η αναγνώριση και η επιβεβαίωση της διαφορετικότητας.

Η μάθηση είναι ένα ταξίδι μακριά από τη ζώνη άνεσης του μαθητή, μακριά από τη σχετική στενότητα και τους περιορισμούς του βιόκοσμού του. Όσο σημαντικό είναι η μάθηση να επιβεβαιώνει την ταυτότητα και να δημιουργεί την αίσθηση του ανήκειν, άλλο τόσο είναι σημαντικό να καθίσταται η μάθηση ένα οδοιπορικό μακριά από τον γνωστό, και τον καθημερινό κόσμο της εμπειρίας. Αυτό το ταξίδι είναι ένα ταξίδι προσωπικού και πολιτισμικού μετασχηματισμού.

Παρακάτω γίνεται αναφορά στις δύο προϋποθέσεις/συνθήκες μάθησης στο πλαίσιο μιας βαθιάς και πολύπλευρης πολυμορφίας/διαφορετικότητας:

 • Προϋπόθεση 1: ΑΝΗΚΕΙΝ – η αποτελεσματική μάθηση εμπλέκει την ταυτότητα του μαθητή. Οικοδομεί πάνω στη γνώση, στην εμπειρία, στα ενδιαφέροντα και στα κίνητρα του εκπαιδευόμενου. Σε κάθε μαθησιακή κοινότητα, υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα διαφορετικότητας, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι βιόκοσμοι των μαθητών από τους οποίους αυτοί προέρχονται ποικίλουν πάντα.
 • Προϋπόθεση 2: ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ – η αποτελεσματική μάθηση παίρνει το μαθητή σε ένα ταξίδι σε νέες και άγνωστες περιοχές. Ωστόσο, για να συμβεί η μάθηση το ταξίδι στο άγνωστο πρέπει να παραμένει στη ζώνη νοημοσύνης και της ασφάλειας του μαθητή. Σε κάθε βήμα, θα πρέπει να διανύεται μόνο η σωστή απόσταση από το σημείο εκκίνησης του μαθητευόμενου.

Πώς η Προσέγγιση Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Αντιμετωπίζει τη Διαφορετικότητα των Μαθητών;

Η προσέγγιση Μάθηση μέσω Σχεδιασμού αντιμετωπίζει και αξιοποιεί την πολυμορφία/διαφορετικότητα των μαθητών με διάφορους τρόπους:

 • Ο Χώρος των Εκπαιδευτικών Πόρων του Μαθητή που βρίσκεται στη Μαθησιακή Ενότητα έχει σχεδιαστεί να προάγει την αυτοκαθοδηγούμενη ατομική μάθηση, ή την αυτοδιαχειριζόμενη ομαδική μάθηση. Όλοι οι μαθητές δεν πρέπει να είναι στην ίδια σελίδα την ίδια στιγμή.
null
 • Σημεία εισόδου: Η Μαθησιακή Ενότητα αναζητά την προηγούμενη μάθηση με βάση την υπόθεση ότι οι μαθητές δεν θα δώσουν την ίδια απάντηση σε μια ερώτηση αλλά διαφορετικές με βάση αυτά που ήδη γνωρίζουν.
 • Οι Γνωστικές Διαδικασίες φέρνουν τεράστια ποικιλομορφία στη μαθησιακή εμπειρία:
  • Βιώνοντας το Γνωστό: ανασύρονται οι διαφορετικές εμπειρίες των μαθητών.
  • Βιώνοντας το Νέο: πάντα σε μια προσεκτικά μετρημένη απόσταση από ό, τι οι μαθητές ήδη γνωρίζουν (νοημοσύνη).
  • Αναλύοντας Κριτικά: η εξακρίβωση των ανθρωπίνων ενδιαφερόντων είναι πάντα ενάντια στη δική σου άποψη.
  • Εφαρμόζοντας Κατάλληλα: φέρνοντας τη γνώση που έχει αποκτηθεί πίσω στο δικό σας κόσμο της καθημερινής εμπειρίας.
  • Εφαρμόζοντας Δημιουργικά: συνδυάζοντας πολλαπλές οπτικές γωνίες και εμπειρίες ζωής μαζί με ένα δημιουργικό τρόπο.
 • Ο συνδυασμός των Γνωστικών Διαδικασιών επιτρέπει διαφορετική έμφαση και τύπους δραστηριοτήτων, κατάλληλων για τους διαφορετικούς «μαθησιακούς προσανατολισμούς» των μαθητών.
 • Όλες οι Γνωστικές Διαδικασίες αλλάζουν την κατεύθυνση της ροής της γνώσης και την ισορροπία της ευθύνης για τη μάθηση προς μια πιο ενεργή εμπλοκή στη διαδικασία της μάθησης – μάθηση ως συμμετοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ταυτότητες και οι υποκειμενικότητες των μαθητών γίνονται πιο εμφανείς.
 • Η μάθηση γίνεται αντιληπτή ως ένα ταξίδι μετασχηματισμού στο πλαίσιο της διαφορετικότητας/πολυμορφίας. Ο μαθητής, για παράδειγμα, μπορεί να ταξιδέψει από τη γνωστή του εμπειρία και τα βιώματα (Βιώνοντας το Γνωστό) στο βάθος και το εύρος της θεωρίας (Εννοιολόγηση, Ανάλυση), και πίσω στον καθημερινό κόσμο με την Κατάλληλη ή Δημιουργική Εφαρμογή. Κατά τη χρονική φάση υλοποίησης της εφαρμογής ούτε ο μαθητής ούτε ο κόσμος παραμένουν ακριβώς οι ίδιοι όπως ήταν όταν ξεκίνησε το ταξίδι.
 • Σημεία Εξόδου: Η επιλογή των Μαθησιακών Διαδρομών/Προσανατολισμών στο τέλος της Μαθησιακής Ενότητας υπονοεί ότι διαφορετικοί μαθητές μπορεί να επιλέξουν διαφορετικούς τρόπους.

Προηγούμενη || Επόμενο