Οι Αρχές της Μάθησης Μέσω Σχεδιασμού

Οι Αρχές της Μάθησης Μέσω Σχεδιασμού

Η μάθηση σχετίζεται με το μετασχηματισμό και ο μετασχηματισμός αποτελεί τη βάση για τη βελτίωση της επίδοση των μαθητών. Η αποτελεσματική μάθηση παίρνει το μαθητή σε ένα ταξίδι σε νέες και άγνωστες περιοχές. Ωστόσο για να επιτευχθεί η μάθηση, το ταξίδι στις άγνωστες περιοχές θα πρέπει να ξεκινά από τη ζώνη της αντιληπτικότητας και της ασφάλειας του μαθητή.

Σε κάθε στάδιο ο μαθητής θα πρέπει να ταξιδεύει μόνο την κατάλληλη απόσταση από το σημείο εκκίνησής του που είναι ο βιόκοσμός του (το σύνολο της κοινωνική του βιογραφίας/εμπειρίας). Σε έναν κόσμο σημαντικής όσο και ανεπαίσθητης διαφοροποίησης, πρόκληση αποτελεί η εμπλοκή/αλληλεπίδρασή μας με τις πολλαπλές ταυτότητες των μαθητών όπως αυτές αναδεικνύονται στην τάξη.

Οι διδακτικές και μαθησιακές επιλογές (η παιδαγωγική) χρειάζεται να οριοθετούνται με ακρίβεια, οι εκπαιδευτικές διαδρομές να σχεδιάζονται, και η επίδοση να παρακολουθείται και να αποτυπώνεται με τεκμηριωμένο τρόπο.

Η παιδαγωγική προσέγγιση Μάθηση μέσω Σχεδιασμού βασίζεται στην ιδέα ότι τα παιδιά έχουν διαφοροποιημένες μαθησιακές ανάγκες και τρόπους απόκτησης της μάθησης και ότι αυτά τα χαρακτηριστικά διαφοροποιούνται πάρα πολύ από αυτά των γονιών ή των παππούδων/γιαγιάδων τους. Στην εποχή της αμφίσημης πληροφορίας και των τεχνολογιών της επικοινωνίας υπάρχει η ανάγκη τα παιδιά να κατανοούν την ποικιλία των καναλιών επικοινωνίας, των μέσων και των τεχνολογιών. Υπάρχει ανάγκη επίσης να μπορούν να χρησιμοποιούν όλα τα παραπάνω σε πολυτροπικά περιβάλλοντα δημιουργίας νοήματος που περιλαμβάνουν προφορικούς, γραπτούς, οπτικούς, ηχητικούς, σωματικούς, χωροαντιληπτικούς και απτικούς τρόπους.

Η παιδαγωγική προσέγγιση Μάθηση μέσω Σχεδιασμού προάγει την τεκμηρίωση της μαθησιακής διαδικασίας σε τρία επίπεδα, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί:

  1. Παιδαγωγική – Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγονται, σχεδιάζονται και βιώνονται οι μαθησιακές επιλογές σε οποιαδήποτε μαθησιακή περίσταση. Αυτό βρίσκεται στην καρδιά της μάθησης και έχει την μεγαλύτερη δυνατή επίδραση στην επίδοση και στα αποτελέσματα του μαθητή. Αποκαλούμε αυτό το επίπεδο τεκμηρίωσης ‘Μαθησιακή Ενότητα’ (Learning Element) που αφορά τους μικροσχεδιασμούς της μάθησης, οι οποίοι αντανακλώνται στην αλληλουχία των μαθησιακών δραστηριοτήτων ή αλλιώς των «Διαδικασιών Μάθησης» (Knowledge Processes).
  2. Πρόγραμμα Σπουδών – αφορά την τεκμηρίωση των επιλογών των μαθημάτων και των γνωστικών πεδίων για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης. Αυτές οι αποφάσεις είναι σημαντικές για κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς λόγους και αλλάζουν κατά διαστήματα. Αυτό το αποκαλούμε επίπεδο ‘Μαθησιακού Πλαισίου’ (Learning Framework).
  3. Εκπαίδευση – είναι ο χώρος που διατυπώνονται οι στόχοι και οι προσδοκίες μιας σειράς μετόχων, για παράδειγμα, μαθητών, εκπαιδευτικών, σχολείων, τοπικών κοινοτήτων, κυβερνήσεων, κτλ. Αποκαλούμε αυτό το επίπεδο τεκμηρίωσης ‘Μαθησιακή Κοινότητα’ (Learning Community).

Προηγούμενη || Επόμενο