Ρητή Διδασκαλία

Ρητή Διδασκαλία

Η Edwards-Groves τονίζει ότι η ρητή διδασκαλία είναι κρίσιμη για να υπάρχει σαφήνεια στο:

  • να γνωρίζουμε τον μαθητή
  • να ανταποκρινόμαστε στο μαθητή
  • να εφαρμόζουμε εστιασμένα μαθήματα
  • να αναστοχαζόμαστε και να αναθεωρούμε

Δείτε το άρθρο της Christine Edwards-Groves εδώ:

http://www.myread.org/explicit.htm

Στο πλαίσιο της Μάθησης μέσω σχεδιασμού η ρητή διδασκαλία εξαρτάται από το σαφή σχεδιασμό. Οι στόχοι σαφήνειας της Edwards-Groves, δηλαδή να μάθουμε το μαθητή, να ανταποκρινόμαστε στο μαθητή και να εφαρμόζουμε εστιασμένα μαθήματα επιτυγχάνονται με το μελετημένο σχεδιασμό και την χρήση των Γνωστικών Διαδικασιών ως βάση για τη διαδικασία. Τα σχέδια που δημιουργήθηκαν, σε συνδυασμό με τα ευρήματα που συλλέγονται από τον Εκπαιδευτικό Ερευνητή, οδηγούν στην επίτευξη του τελικού στόχου της Edwards-Groves, στον αναστοχασμό και την αναθεώρηση.

Οι στόχοι της Edwards-Groves είναι απόλυτα εφικτοί με τη Μάθηση μέσω Σχεδιασμού.


Γλωσσάρι || Επόμενο