Μαθησιακή Ενότητα

Μαθησιακή Ενότητα

Τι; Μια Μαθησιακή Ενότητα είναι το όνομα που δίνεται σε μια μονάδα/ψηφίδα εργασίας που έχει σχεδιαστεί και προγραμματιστεί από τον εκπαιδευτικό χρησιμοποιώντας το πλαίσιο Μάθηση μέσω Σχεδιασμού, το οποίο υποστηρίζει κλιμακωτά και με δομημένο τρόπο τη διαδικασία σχεδιασμού.

Το πλαίσιο Μάθηση μέσω Σχεδιασμού χρησιμοποιεί το γνωστό MS Word ως μέσο προτροπής των εκπαιδευτικών για το σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών τους ώστε με σαφήνεια να καθοριστούν:

  • η μαθησιακή εστίαση (το θέμα που πρόκειται να μελετηθεί, το πεδίο εφαρμογής της μάθησης και η προηγούμενη γνώση),
  • οι γνωστικοί στόχοι (οι προγραμματισμένοι στόχοι – αυτό που οι μαθητές θα μπορούν να κάνουν ή να επιτύχουν ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης μιας Μαθησιακής Ενότητας),
  • οι γνωστικές διαδικασίες (μαθησιακές δραστηριότητες που επιλέγονται ή σχεδιάζονται με βάση τις οκτώ διαφορετικές παιδαγωγικές μεθόδους της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού),
  • τα γνωστικά αποτελέσματα (οι συνέπειες για τους μαθητές που ολοκληρώνουν τις γνωστικές διαδικασίες – μαθησιακές δραστηριότητες),
  • τους μαθησιακούς προσανατολισμούς/ επιλογές.

Οι Μαθησιακές Ενότητες που δημιουργούνται με τη χρήση του δομημένου αυτού πλαισίου μπορούν να δημοσιεύονται και μοιράζονται μεταξύ συναδέλφων εκπαιδευτικών μέσω εσωτερικού δικτύου των σχολείων -intranets ή του Διαδικτύου. Το πλαίσιο είναι χτισμένο σε μια εκλεπτυσμένη/σύνθετη, αλλά απλή πλατφόρμα που ενσωματώνει τα μεταδεδομένα έτσι ώστε τα σχέδια των εκπαιδευτικών να μπορούν να αναζητηθούν μέσω ενός μεγάλου φάσματος κριτηρίων που χρησιμοποιούν ψηφιακές μηχανές αναζήτησης.

Γιατί;Η χρήση αυτού του δομημένου και κλιμακωτά διαρθρωμένου σχεδιαστικού πλαισίου αυξάνει την πιθανότητα για πιο πλούσιες και πιο περιεκτικές παιδαγωγικές πρακτικές διδασκαλίας που εμπλέκουν τους συμμετέχοντες σε πνευματικά και αισθητικά εκλεπτυσμένες μαθησιακές εμπειρίες. Το μοντέλο ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να τεκμηριώνουν και να αποκτούν συνείδηση των παιδαγωγικών τους προτιμήσεων, ενεργώντας τόσο ως μια στοχαστική προτροπή (heuristic) όσο και ως αυτο-διαγνωστικό εργαλείο για να αποκαλύψει τα κενά στην πράξη και / ή τις περιοριστικές ή συνήθης επιλογές. Μπορεί επίσης να αποκαλύψει πώς και γιατί συγκεκριμένες πρακτικές είναι αποτελεσματικές. Η χρήση του πλαισίου, τα σχέδια των Μαθησιακών Ενοτήτων, καθώς και ο επαγγελματικός διάλογος και συνεργασίες που ξεπηδούν γύρω από αυτές τις δραστηριότητες αποτελούν ερέθισμα για την ανάπτυξη μιας κοινής επαγγελματικής γλώσσας. Η γλώσσα αυτή παρέχει τα μέσα για τη λήψη αποφάσεων με βάση τον αναστοχασμό και την ώριμη σκέψη σχετικά με την παιδαγωγική και εμπλουτίζει με νέες πληροφορίες τις συζητήσεις σχετικά με «το τι, το πώς και το γιατί» της διδασκαλίας.


Γλωσσάρι || Επόμενο