Εννοιολόγηση με ορολογία

Εννοιολόγηση με ορολογία

Τι;Μια από τα οκτώ Γνωστικές Διαδικασίεςτης Μάθησης, μέσω Σχεδιασμού. Η Εννοιολόγηση με ορολογία, αποτελεί θεμέλιο λίθο για τη μάθηση. Εισάγει τους μαθητές στα ονόματα των πραγμάτων, στις ιδέες και στις έννοιες που χρειάζονται για να εντοπίσουν, να σκεφτούν, να συζητήσουν, να εργαστούν ή να αναλύσουν ένα συγκεκριμένο θέμα. Αυτή η Γνωστική Διαδικασία εμπλέκει τους μαθητές στο να αναπτύξουν μια κατανόηση των λέξεων και της γλώσσας με την οποία θα συνεργαστούν και θα μιλήσουν για ένα θέμα.

Γιατί;Αυτή η Γνωστική Διαδικασία μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητή από την απουσία της – χωρίς την Εννοιολόγηση με ορολογία οι μαθητές δεν έχουν τη γλώσσα για να συζητήσουν για ένα θέμα, αυτό σημαίνει ότι είναι απίθανο να ενδιαφερθούν για θεωρίες που βασίζονται σε αυτές τις έννοιες, Και είναι απίθανο να αποκτήσουν την αίσθηση του ανήκειν στη διαδικασία μάθησης ιδίως εάν οι έννοιες έχουν εισαχθεί ή αναπτυχθεί με τρόπους που δεν είναι συνδεδεμένη με τους βιόκοσμους ή με την εμπειρία τους – υφιστάμενη ή νέα. Φανταστείτε την απογοήτευση του να μην είστε σε θέση να μιλήσετε για κάτι, να μην έχετε τη γλώσσα για να αρθρώσετε το πώς ή τι αισθάνεστε, ή να συμμετέχετε με άλλους σε μια συζήτηση. Ο αποκλεισμός από την δυνατότητα της Εννοιολόγησης με ορολογία – η παντελή της απουσία ή η ελλειμματική της παρουσία – αυξάνει την πιθανότητα ορισμένοι μαθητές να αποξενωθούν από τη διαδικασία μάθησης ή να μείνουν πίσω.

Πώς;Με δεδομένη τη σημασία αυτής της Γνωστικής Διαδικασίας, ως η θεμελιώδης βάση πάνω στην οποία μπορούμε να στηριχθούμε, κάποια σκέψη πρέπει να δοθεί και στην επιλογή της τακτικής. Η δραστηριότητα Σκέψου- Δούλεψε σε ζευγάρια- Μοιράσου μπορεί να προσαρμοστεί για να χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά Γνωστικών Διαδικασιών και λειτουργεί ιδιαίτερα καλά όταν χρησιμοποιείται στη διαδικασία της Εννοιολόγησης με ορολογία. Το Σκέψου- Δούλεψε σε ζευγάρια- Μοιράσου είναι μια από τις πολλές τακτικές που δεν δημιουργεί αποκλεισμούς και που χτίζει κοινωνικές και παραγωγικές σχέσεις εργασίας σε ένα συνεργατικό πλαίσιο στην τάξη. Επιτρέπει στους μαθητές να σκεφτούν για ένα θέμα ή μια ιδέα σε ατομική βάση και να μοιραστούν τις σκέψεις τους με έναν εταίρο πριν από την περαιτέρω συζήτηση σε μικρές ομάδες. Το Σκέψου- Δούλεψε σε ζευγάρια- Μοιράσου διασφαλίζει ότι όλοι οι μαθητές συμμετέχουν στη μάθηση και συνεισφέρουν τις ιδέες τους – εργάζονται σε ζευγάρια, κάτι που τους βοηθά να γίνουν πιο ευκρινείς και να οικοδομήσουν την αυτοπεποίθηση τους όταν μιλούν σε μεγαλύτερες ομάδες. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει επίσης στον εκπαιδευτικό να κινείται στην τάξη και διακριτικά να ακούει τις συζητήσεις για να ελέγχει το βαθμό κατανόησης. Οι έννοιες που προσδιορίζονται και ονομάζονται μέσω αυτής της συνεργατικής διαδικασίας μπορεί να εμπλουτιστούν, καθώς οι μαθητές εισάγονται σε συναφείς ή πιο εξελιγμένες ιδέες. Αυτές οι έννοιες και οι ιδέες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για περαιτέρω συζήτηση και ανάλυση, ή να συνδέονται με προηγούμενες εμπειρίες από το βιόκοσμο ή την τάξη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σκέψου- Δούλεψε σε ζευγάρια- Μοιράσου μπορούν να βρεθούν στο:
http://wwwfp.education.tas.gov.au/english/thinkpair.htm

Δείτε την Εργαλειοθήκη του Lanyonγια πρόσθετα εργαλεία, τακτικές και αναφορές για τη διαδικασία Εννοιολόγηση με ορολογία, που συμβάλλουν στην βαθύτερη μάθηση.


Γλωσσάρι || Επόμενο