Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης προβλέπει

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης προβλέπει:

Προπαρασκευαστική Περίοδο (οδηγίες πριν από την πρώτη συνάντηση):

- Οι εκπαιδευτικοί αποφασίζουν τι θέλουν να κάνουν, φέρνουν εκπαιδευτικά υλικά: αναστοχάζονται με βάση την υφιστάμενη διδακτική πρακτική και τους στόχους που έχουν. Διαπραγματεύονται τους στόχους / σκοπούς και συσχετίζουν το σχεδιασμό ενός θέματος με βάση τις προδιαγραφές του αναλυτικού προγράμματος, αποφασίζουν τι θα διδάξουν στην πρακτική εφαρμογή που προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα μεταξύ 4ης -8ης εβδομάδας.

- 1η Καταχώρηση αναστοχαστικού επαγγελματικού ημερολογίου (blogpost 1)

Εβδομάδα 1η:

- Εισαγωγική Συνάντηση (μία ημέρα):

1) Ο εκπαιδευτικός και το σχολείο, 2) εισαγωγή στο πρόγραμμα, 3) σχεδιασμός με τη χρήση προ-οργανωτών (placemats), 4) αρχίζει η απευθείας εργασία στο λογισμικό.

- 2η Καταχώρηση αναστοχαστικού επαγγελματικού ημερολογίου (Blogpost 2)

Εβδομάδες 2η - 3η:

- Σχεδιασμός (προσχέδια) Μαθησιακών Ενοτήτων(Learning Element)

- Ομαδική Αξιολόγηση 3 άλλων Μαθησιακών Ενοτήτων

- Συναντήσεις στο Skype με κάθε εκπαιδευτικό 1 φορά την εβδομάδα

- Ολόκληρη η ομάδα του τοπικού δικτύου προβαίνει σε αναθεώρηση της πορείας σχεδιασμού

- 3η Καταχώρηση αναστοχαστικού επαγγελματικού ημερολογίου (Blogpost 2)

Εβδομάδες 4η – 8η:

- Διδασκαλία των Μαθησιακών Ενοτήτων στα σχολεία

- Συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση της επίδοσης των μαθητών σε σχέση με τις Μαθησιακές Ενότητες (καταχώρηση των αποτελεσμάτων στο Blog): αυτο-αξιολογήσεις μαθητών, ομαδικές αξιολογήσεις από άλλους μαθητές, αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών

- Συγκέντρωση της ανατροφοδότησης από τους μαθητές (καταχώρηση στο blog όλων των σχολίων ανατροφοδότησης των μαθητών κάθε φορά που αυτό ζητείται)

- Συναντήσεις στο Skype με κάθε συμμετέχοντα κάθε εβδομάδα, Ή / και επισκέψεις στα σχολεία

- Επανασχεδιασμός της Μαθησιακής Ενότητας με βάση τη διδακτική εμπειρία τις εβδομάδες που προηγήθηκαν

- 4η Καταχώρηση αναστοχαστικού επαγγελματικού ημερολογίου (Blogpost 4)

Εβδομάδα 9η:

- Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων: μία ημέρα

- 5η Καταχώρηση αναστοχαστικού επαγγελματικού ημερολογίου (Blogpost 5)

Ο ρόλος των Διευθυντών είναι κομβικός για την εμψύχωση των εκπαιδευτικών και την ενεργή τους συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα. Επίσης, οι Διευθυντές μπορούν να μυήσουν ολόκληρη τη σχολική τους κοινότητα στο πνεύμα της καινοτόμας αυτής εφαρμογής και ο κύκλος της επιμόρφωσης μπορεί να συνεχιστεί με ευθύνη του ίδιου του σχολείου.


Προηγούμενη