Οδηγός Συμμετοχής

Εδώ είναι μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους εκπαιδευτικοί και σχολεία θα μπορούσαν να εμπλακούν με το μοντέλο Μάθηση μέσω Σχεδιασμού:

null
  1. Μάθηση μέσα από παραδείγματα και πρακτικές: Ένας εκπαιδευτικός ανακαλύπτει μια ηλεκτρονική Μαθησιακή Ενότητα στο δικτυακό τόπο. Την αποθηκεύει και τη χρησιμοποιεί. Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, θα μπορούσε να αποφασίσει να προσαρμόσει και να ξαναγράψει μια Μαθησιακή Ενότητα που έχει βρει ενδιαφέρουσα. Τέλος, θα μπορούσε να αποφασίσει να γράψει τη δική του Μαθησιακή Ενότητα λαμβάνοντας υποστήριξη από τον παρόντα δικτυακό τόπο.
  2. Παρακολούθηση ηλεκτρονικού ή δια ζώσης προγράμματος κατάρτισης: Προσφέρουμε δια ζώσης και ηλεκτρονικά προγράμματα επιμόρφωσης, με υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό και βίντεο. Αν σας ενδιαφέρουν αυτές οι επιλογές, επικοινωνήστε μαζί μας. Επίσης κάποιο σχολείο μπορεί να επιλέξει και την επιλογή της αυτομόρφωσης.
  3. Παρακολούθηση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος (Master): Προσφέρουμε ένα πλήρες μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Master) ηλεκτρονικής μάθησης, New Learning and New Literacies στο Πανεπιστήμιο του Illinois για εκπαιδευτικούς. Οι συμμετέχοντες δημιουργούν μια σειρά Μαθησιακών Ενοτήτων ως αναπόσπαστο στοιχείο του εν λόγω πτυχίου, συνδυάζοντας έτσι την θεωρία με την πράξη στην τάξη.

Ο μετασχηματισμός της Επαγγελματικής Πρακτικής των Εκπαιδευτικών

Οι στόχοι του μοντέλου Μάθηση μέσω Σχεδιασμού είναι:

  • να αναπτύξουν τις ικανότητες των εκπαιδευτικών στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την τεκμηρίωση της παιδαγωγικής μεθοδολογίας που προωθεί την επαγγελματική ανταλλαγή πρακτικών και δεν εγκλωβίζεται σε παραδοσιακές πρακτικές δόμησης της διδακτέας ύλης και των διαδικασιών σχεδιασμού των μαθημάτων, ή σε πλαίσια που συνδέονται με τα μεμονωμένα προγράμματα των εκπαιδευτικών.
  • να εμπλέκουν τους εκπαιδευτικούς, ως αναστοχαστικούς επαγγελματίες, στη συστηματική εκτίμηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δικών τους παιδαγωγικών πρακτικών αλλά και των συναδέλφων τους.
  • να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στην διαφορετικότητα των εκπαιδευομένων, με τη μετάφραση διδακτικών σχεδίων μαθημάτων που μπορούν να προσπελαστούν από άτομα ή ομάδες, και να διδαχθούν αυτόνομα ή ημι-αυτόνομα αλλά και ασύγχρονα, στην τάξη ή οπουδήποτε πέρα από την τάξη. Επίσης είναι δυνατόν και περισσότερες από μία ενότητα σπουδών (δηλ. περισσότερες από μια Μαθησιακή Ενότητα) να διδαχθούν ταυτόχρονα σε διαφορετικούς μαθητές στην ίδια τάξη.
  • να παρέχει αποτελεσματικότερη και πιο ρητή διατύπωση των γενικών προτύπων του προγράμματος σπουδών στα διδακτικά σχέδια μάθησης (Μαθησιακές Ενότητες) που είναι προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες των εκπαιδευομένων και των τοπικών συνθηκών.
  • να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία να υιοθετήσουν μια στρατηγική «διαχείρισης της γνώσης» για την τεκμηρίωση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Προβλέπεται η αναδιατύπωση Μαθησιακών Ενοτήτων που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν (τροποποίηση σχεδίων και πόρων για να επαναχρησιμοποιηθούν, με βάση την εμπειρία της εφαρμογής)- είτε από τον αρχικό εκπαιδευτικό-συγγραφέα είτε από έναν διαφορετικό εκπαιδευτικό (χρήστη /επανασχεδιαστή).
  • να εμπλέκει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους σε ένα «περιβάλλον νέων ψηφιακών μέσων» για τη δημιουργία και διδασκαλία μαθησιακών εμπειριών.
  • να διευκολύνουν τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών και των μαθητικών εισροών, καθιστώντας σαφή τη σχέση μεταξύ των εισροών και των εκπαιδευτικών επιδόσεων του μαθητή.

Εκπαιδευτικό Υλικό / Εργαλεία

Οδηγός Κατάρτιση |Download

Η Μάθηση μέσω Σχεδιασμού ως Γλώσσα |Download

Αναλύοντας το βίντεο της Mary Kalantzis | Download

Ξεκινώντας με τη Μάθηση μέσω Σχεδιασμού (ΜμΣ) | Download

Κόβοντας, Σκίζοντας και Χαρτογραφώντας | Download

Ο Προ-οργανωτής της ΜμΣ | Download

Οι Γνωστικές Διαδικασίες | Download

Εξετάζοντας τις Γνωστικές Διαδικασίες στην Πράξη | Download

Βρίσκοντας το Νόημα στις Γνωστικές Διαδικασίες | Download

Η Εργαλειοθήκη του Lanyon | Download

Η Εξακρίβωση του Σκοπού ενός Σχεδιασμού | Download


Προηγούμενη || Επόμενο