Γνωστικά Αποτελέσματα

Γνωστικά Αποτελέσματα

Τι;Τα Γνωστικά Αποτελέσματα είναι τα αποτελέσματα των μαθησιακών δραστηριοτήτων- Γνωστικών Διαδικασιών που έχει δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός στη Μαθησιακή Ενότητα. Ομαδοποιούνται με βάση τις γνωστικές διαδικασίες που τα υποστηρίζουν – έτσι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσδιορίσει τα Βιωματικά, Εννοιολογικά, Αναλυτικά και Εφαρμοσμένα αποτελέσματα. Τα Γνωστικά Αποτελέσματα είναι «αντίστοιχα ζεύγη», με τους γνωστικούς στόχους – που αντικατοπτρίζουν και επιβεβαιώνουν αυτό που ο εκπαιδευτικός επιδιώκει να επιτύχει. Παρόλο που συνήθως δημιουργούνται ταυτόχρονα με τους Γνωστικούς Στόχους υπογραμμίζουν το σκόπιμο χαρακτήρα της διαδικασίας σχεδιασμού – ο εκπαιδευτικός ξεκινά με τους Γνωστικούς Στόχους, σχεδιάζει τις δραστηριότητες για την επίτευξη αυτών των στόχων και αυτές οι δραστηριότητες πετυχαίνουν τα αποτέλεσμα, τα οποία αποδεικνύουν αν οι στόχοι έχουν επιτευχθεί ή όχι.

Γιατί; Το να είναι σαφής κάποιος σχετικά με τα Γνωστικά Αποτελέσματα πριν αρχίσει να διδάσκει σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί να είναι σαφής και ξεκάθαρος σχετικά με τα αποτελέσματα που θα επιτύχουν οι μαθητές – τόσο για τον ίδιο όσο και για τους μαθητές. Αυτή η σαφήνεια σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί να εξηγήσει στους μαθητές του (και στους συναδέλφους του), γιατί έχουν επιλεγεί οι συγκεκριμένες δραστηριότητες-γνωστικές διαδικασίες, και το πώς αυτές οι δραστηριότητες θα συμβάλουν στην επίτευξη του συγκεκριμένου αποτελέσματος.


Γλωσσάρι || Επόμενο