Παρουσιάζοντας το Πρόγραμμα Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού.

Αυτός ο δικτυακός τόπος είναι ένας χώρος για όσους συμμετέχουν στο πρότζεκτ Μάθηση μέσω Σχεδιασμού, ή για εκείνους που θέλουν να μάθουν περισσότερα σχετικά με αυτή την προσέγγιση. Αν θέλετε να ξεκινήσετε αμέσως μπορείτε να συνδεθείτε με το Σχεδιαστικό Περιβάλλον Μάθηση μέσω Σχεδιασμού, για να δείτε τη δημοσιευμένη δουλειά των εκπαιδευτικών ή αν προτιμάτε ένα πιο θεωρητικό σημείο εκκίνησης, ακολουθήστε τα οκτώ απλά βήμα Σύντομης Εκκίνησης.

nullΑλλά η ιστορία αρχίζει πραγματικά με την οριοθέτηση του Νέου Σχολείου – ένα μέρος όπου οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά ως παραγωγοί γνώσης και στο οποίο οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν έναν επαγγελματικό ρόλο, που έχει μετασχηματιστεί, λειτουργώντας ως σχεδιαστές μαθησιακών περιβαλλόντων (ηλεκτρονικών υβριδικών και δια ζώσης) μάθησης. Αυτή η νέα οριοθέτηση μας οδηγεί να αρθρώσουμε τις κατευθυντήριες Αρχές για τη Μάθηση μέσω Σχεδιασμού, εγκαθιστώντας την «παιδαγωγική», στο πλαίσιο «των προγραμμάτων σπουδών» και «της εκπαίδευσης».

Από εδώ, διερευνούμε την Παιδαγωγική της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού, και τους τρόπους με τους οποίους αυτή αντιπροσωπεύει μια περιεκτική προσέγγιση για τη Διαφορετικότητα των Μαθητών. Αυτό γίνεται αφενός με την ενσωμάτωση, στο πρόγραμμα σπουδών, της ιδέας ότι ο κάθε μαθητής δεν φέρνει τις ίδιες εμπειρίες από το βιόκοσμό του και τα ίδια ενδιαφέροντα στη διαδικασία της μάθησης και αφετέρου με τη δημιουργία παιδαγωγικών εμπειριών που απέχουν από τη λογική ότι ο κάθε μαθητής πρέπει να είναι στην ίδια σελίδα την ίδια στιγμή. Επίσης εισάγουμε την ιδέα της Πολυτροπικότητας, με την οποία οι μαθητές κινούνται μεταξύ γραπτών, προφορικών, οπτικών, ακουστικών, απτικών, σωματικών και χωροαντιληπτικών τρόπων απόδοσης του νοήματος.

Το επόμενο μέρος της ιστοσελίδας είναι πρακτικό. Υπάρχει ένας Οδηγός Συμμετοχής που συμπεριλαμβάνει τρόπους συμμετοχής στο πρόγραμμα, συμπληρωματικές πηγές και βοηθητικό υλικό. Περιγράφουμε μια προαιρετική δραστηριότητα Placemat, με την οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταγράψουν σε έντυπη μορφή ένα προσχέδιο με τις ιδέες τους για το σχεδιασμό θεματικών ενοτήτων, πριν τις μεταφέρουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Στη συνέχεια ακολουθεί μια εισαγωγή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Μαθησιακής Ενότητας και από μια συλλογή πιθανών μαθησιακών δραστηριοτήτων, ταξινομημένες κάτω από τις Γνωστικές Διαδικασίες της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού. Στη συνέχεια συζητάμε για στρατηγικές Αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών που χρησιμοποιούν το μοντέλο Μάθηση μέσω Σχεδιασμών.

Οι τελικές συνδέσεις είναι πρακτικοί σύνδεσμοι με τις δημοσιευμένες Μαθησιακές Ενότητες και τα Ιστολόγια των Εκπαιδευτικών στη σύνδεση Πρακτικές, με τα Ιστολόγια των Εκπαιδευτικών , μια λίστα με Βιβλιογραφικές Αναφορές, ένα Γλωσσάρι, κάποιες γενικές Πληροφορίες για τη Μάθηση μέσω Σχεδιασμού, μια εισαγωγή στο Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας που υλοποιείται, καθώς και Στοιχεία Επικοινωνίας στην περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε μέρος στο πρότζεκτ. Υπάρχει επίσης και μια σύνδεση στα Ελληνικά για μια συνεργασία που έχουμε με το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα υλοποιείται από το Common Ground Publishing και χρηματοδοτείται από το Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education μέσω του the Small Business and Innovation Research (SBIR) Program. Η ερευνητική ομάδα απαρτίζεται από τους by Denice Ward Hood, William Cope και Mary Kalantzis.

Η πιλοτική εφαρμογή της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού στην Ελλάδα υλοποιείται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Υποέργο 1: Πιλοτική Εφαρμογή διδακτικού σχεδιασμού σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, με κωδικό MIS 295379) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Πράξη: «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή» στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη» με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δρ Χρήστο Δούκα). Η πιλοτική εφαρμογή συντονίζεται από την ειδική επιστήμονα, Δρ Ευγενία Αρβανίτη και στις περιοχές υλοποίησης από τους ακαδημαϊκούς Χρυσή Βιτσιλάκη (Ρόδος), Ευγενία Κολέζα (Πάτρα) και Κωνσταντίνο Σκορδούλη (Αθήνα).


Επόμενη